ـ تحولات اداری و استخدامی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و علل کاهش بهره­وری در نظام اداری

ـ مبانی مدیریت نیروی انسانی

ـ تحولات ساختاری در وزارت خارجه

ـ همکاری در تدوین کتاب رجال سیاسی وزارت امور خارجه

 


سید باقر سخایی
^